Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/402/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa.

UCHWAŁA NR XXIX/402/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004 roku 
 

w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa.

Na podstawie art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 4, art. 14 pkt. 4) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (. Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, ze zmianami w 2002 r. : Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. Nr 94 z 1993 r. poz. 431, ze zmianami z 1994 r. Dz.U. Nr 1 poz. 3; z 1996 r. Nr 91 poz. 409; z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926; z 1998 r. Nr 108 poz. 681; z 2001 r. Nr 81 poz. 875; z 2002 r. Nr 200 poz. 1680; z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z podatku od nieruchomości zwalnia się powierzchnie:

 1. Budynków mieszkalnych lub ich części będących własnością, w wieczystym użytkowaniu lub w samoistnym posiadaniu osób, których wyłącznym źródłem dochodu są:
  1. świadczenia emerytalne i rentowe w rozumieniu art. 19, art. 21 i art. 29 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Tekst jednolity z 1998 roku Dz.U. Nr 7 poz. 25 ze zmianami) oraz w rozumieniu art. 3 pkt. 1 i art. 4 pkt. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39 poz. 353 ze zmianami), jeżeli ich wysokość na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest niższa aniżeli dochód na osobę określony w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami). Dochodem w rozumieniu niniejszej uchwały jest dochód,
  2. którego definicję zawiera art. 8 ust. 3-10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
  3. świadczenia przedemerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120 poz. 1252);
  4. świadczenia pomocy społecznej w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami);
  5. świadczenia, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 ze zmianami;

  jeżeli zamieszkują one samotnie lub z osobami mającymi wyłączne prawo do takich świadczeń. Zwolnienie nie przysługuje, jeżeli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza.

 2. Budynków lub ich części zajętych przez domy pomocy społecznej i domy dziecka, z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność ospodarcza.
 3. Innych niż wymienione w pkt. 1 nieruchomości lub ich części będących własnością, w wieczystym użytkowaniu lub w samoistnym posiadaniu osób, których wyłącznym źródłem utrzymania są:
  1. świadczenia emerytalne i rentowe w rozumieniu art.. 19, art. 21 i art. 29 ustawy z dnia 20 grudnia 2000 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Tekst jednolity z 1998 roku Dz.U. Nr 7 poz. 25 ze zmianami) oraz w rozumieniu art. 3 pkt. 1 i art. 4 pkt. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39 poz. 353), jeżeli ich wysokość na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest niższa aniżeli dochód na osobę określony w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami). Dochodem w rozumieniu niniejszej uchwały jest dochód, którego definicję zawiera art. 8 ust. 3-10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
  2. świadczenia pomocy społecznej w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami);
  3. świadczenia, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 ze zmianami;
  4. świadczenia przedemerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120 poz. 1252)

  jeżeli te osoby zamieszkują samotnie lub z osobami pobierającymi naukę do ukończenia 26 roku życia pozostającymi na ich utrzymaniu lub z osobami mającymi wyłączne prawo do świadczeń, o których mowa w pkt. 1-4. Zwolnienie przysługuje również w przypadku, gdy z uprawnionym do zwolnienia zamieszkuje osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001).
  Zwolnienie nie przysługuje, jeżeli w danej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza.

 4. Nieruchomości lub ich części będących w posiadaniu gminnych instytucji kultury, z wyjątkiem tych części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
 5. Gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino, o ile nie zostały oddane w posiadanie zależne, samoistne, trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste.
 6. Gruntów zajętych pod cmentarze oraz budynków i budowli znajdujących się na tych gruntach, z wyjątkiem nieruchomości służących prowadzeniu działalności gospodarczej.
 7. Budynków pozostałych lub ich części zajętych przez osoby, co do których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 ze zmianami), jeżeli zamieszkują one samotnie lub z osobami, które również posiadają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub pobierają świadczenia, o których mowa w § 1 pkt. 1 i pkt. 3 niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Warunkiem przyznania zwolnień, o których mowa w § 1 jest złożenie przez podatnika oświadczenia o przysługującym mu prawie do uzyskania zwolnienia podatkowego.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 podatnik powinien złożyć najpóźniej do 15 lutego roku podatkowego, w którym uzyskuje prawo do zwolnienia.
 3. Jeżeli uprawnienie do zwolnienia powstanie w ciągu roku podatkowego podatnik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni po wystąpieniu okoliczności powodującej powstanie powyższego uprawnienia.
 4. Podatnik ma obowiązek zgłosić w ciągu 14 dni fakt wygaśnięcia uprawnienia do zwolnienia podatkowego.
 5. Zgłoszenie o utracie zwolnienia następuje w formie oświadczenia.
 6. Podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do przedkładania wszelkich informacji żądanych przez organ podatkowy w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Z podatku od środków transportowych zwalnia się:

 1. Pojazdy wyprodukowane przed 1 stycznia 1976 roku będące w użytkowaniu osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, za wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt. 2,4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Pojazdy służące publicznej służbie zdrowia, opiece społecznej, publicznym placówkom oświatowym oraz gminnym instytucjom kulturalnym za wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt. 2,4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4.

 1. Warunkiem udzielenia zwolnienia podatkowego, o którym mowa w § 3 jest złożenie przez podatnika oświadczenia, w którym wskazany zostanie tytuł zwolnienia.
 2. Oświadczenie o prawie do korzystania ze zwolnienia składa się wraz ze złożeniem deklaracji podatkowej.
 3. Jeżeli uprawnienie do zwolnienia powstanie w ciągu roku podatkowego podatnik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni po wystąpieniu okoliczności powodującej powstanie powyższego uprawnienia.
 4. Podatnik ma obowiązek zgłosić w ciągu 14 dni fakt wygaśnięcia uprawnienia do zwolnienia podatkowego.
 5. Zgłoszenie o utracie zwolnienia następuje w formie oświadczenia.
 6. Podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do przedkładania wszelkich informacji żądanych przez organ podatkowy w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 5. Z podatku rolnego zwalnia się:

 1. użytki rolne zajęte na potrzeby domów pomocy społecznej oraz domów dziecka, z wyjątkiem tych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza;
 2. użytki rolne zajęte na potrzeby szpitali, z wyjątkiem tych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza;
 3. użytki rolne zajęte na potrzeby gminnych instytucji kulturalnych, z wyjątkiem tych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza.

§ 6.

 1. Warunkiem udzielenia zwolnienia podatkowego, o którym mowa w § 5 jest oświadczenie podatnika, w którym wskazany zostanie tytuł zwolnienia.
 2. Zgłoszenie prawa do zwolnienia nastąpić powinno w terminie nie późniejszym niż do 15 lutego roku podatkowego, w którym to uprawnienie podatnik uzyskuje.
 3. Jeżeli uprawnienie do zwolnienia powstanie w ciągu roku podatkowego podatnik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni po wystąpieniu okoliczności, dzięki której powstanie powyższe uprawnienie.
 4. Podatnik ma obowiązek zgłosić w ciągu 14 dni fakt wygaśnięcia uprawnienia do zwolnienia podatkowego.
 5. Zgłoszenie o utracie zwolnienia następuje w formie oświadczenia.
 6. Podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do przedkładania wszelkich informacji żądanych przez organ podatkowy w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 7. Z podatku od posiadania psa zwalnia się:

 1. Posiadanie szczeniąt do 6 miesiąca życia.
 2. Posiadanie jednego psa w gospodarstwie domowym przez osobę, która nie posiada stałego źródła dochodów lub jej wyłącznym źródłem dochodów jest świadczenie emerytalne i rentowe oraz zamieszkuje samotnie lub z osobą, która również utrzymuje się ze świadczenia emerytalnego lub rentowego albo z osobą nie posiadającą żadnego źródła utrzymania
 3. Posiadanie psa, który ma więcej niż 10 lat.

§ 8.

 1. Zwolnienia, o których mowa w § 7 udziela się na wniosek podatnika
 2. Warunkiem udzielenia zwolnienia jest:
  1. w przypadku zwolnień, o których mowa w § 7 ust.1 pkt. 1 i pkt. 3 – przedłożenie książeczki szczepień psa lub potwierdzenia szczepień wydane przez właściwe służby weterynaryjne;
  2. w przypadku zwolnienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2 – odcinek emerytury lub renty za ostatni miesiąc poprzedzający uzyskanie uprawnienia do skorzystania z ww. zwolnienia.
  3. złożenie oświadczenia w sprawie prawa do korzystania ze zwolnień, o których mowa w § 7.
 3. Podatnik ma obowiązek poinformować organ podatkowy o każdej zmianie mogącej mieć wpływ na prawo do zwolnień wymienionych w § 7 w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności powodujących powyższą zmianę.

§ 9. Jeżeli podatnik nie spełni obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 4, § 4 ust. 4, § 6 ust. 4 oraz § 8 ust. 3 traci prawo do zwolnienia i jest zobowiązany do zwrotu udzielonego zwolnienia wraz z odsetkami – w wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej – liczonymi od dnia, który był terminem płatności podatku.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXVII/375/04 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

  

 1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie –z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.