Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/401/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004 roku. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXIX/401/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004 roku.
 

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr.153 poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr80, poz.717 Nr162 poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 166,poz.1203  oraz § 12, pkt 17 Statutu Gminy Gryfino stanowiącego załącznik Nr XIV/196/99 do Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 47, poz.803), uchwala się co następuje:

§1. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie stanowiącym załącznik do Uchwały NR XXIV/334/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lipca 2004r:

  1. W §16 ust.1 Statutu otrzymuje brzmienie: „ Dyrektor Ośrodka określa Strukturę organizacyjną Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym  zatwierdzonym przez Burmistrza ”
  2. W §16 uchyla się ust. 2.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz