Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/404/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych oraz do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.

UCHWAŁA NR XXIX/404/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004 r. 
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych oraz do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 /, art. 34 ust. 1 pkt. 3 i art. 37 ust. 2 pkt. 1,art. 68 ust. 1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 126 poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz.2058; z 2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz.880 i Nr 141, poz.1492/ oraz art. 42, 43, 44, 45, 46 i 47a ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000r o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” / Dz. U. z 2000r. Nr 84, poz. 948; z 2001r. Nr 100, poz. 1086, Nr 154, poz. 1802; z 2002r. Nr 205, poz.1730, Nr 240, poz. 2055; z 2003r. Nr 6, poz.63, Nr 80, poz. 720, Nr 203, poz. 1966; z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252 - uchwala się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej gminne lokale mieszkalne, położone na terenie m. Gryfino, opisane w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały oraz do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowe.

§ 2. Sprzedaż lokali następuje po cenie ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pomniejszonej o:

  1. 6% - za każdy rok pracy najemcy w PKP albo PKP i PKP S.A. łącznie,
  2. oraz 3% - za każdy rok najmu mieszkania od PKP albo PKP i PKP S.A. łącznie  - nie więcej jednak niż o 95%.

§ 3. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 25% przy jednorazowej wpłacie należności z tytułu nabycia lokali. Bonifikata liczona będzie od ceny ustalonej z zastosowaniem pomniejszeń, o których mowa w § 2.

§ 4. Ustala się maksymalny okres spłaty ceny sprzedaży lokali zbywanych w formie ratalnej, w ciągu 10 lat w ratach rocznych, płatnych w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.

§ 5. Ustala się oprocentowanie od nie spłaconej, rozłożonej na raty ceny sprzedaży lokali, obowiązujące na dzień spłaty raty, w wysokości równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, pomniejszone o jeden punkt.

§ 6.

  1. Zasady sprzedaży lokali ustalone w § § 2 i 3 niniejszej uchwały, dotyczą osób spełniających warunki o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.
  2. Wobec osób nie spełniających warunków, o których mowa w ust. 1 wyraża się zgodę na udzielenie 70% bonifikaty od ceny sprzedaży lokali, ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywanych przez najemców przy jednorazowej wpłacie całej ceny sprzedaży.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E

Aktem notarialnym Rep. A. 2800/2004 dnia 30 kwietnia 2004r. Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie przekazały nieodpłatnie na rzecz Gminy Gryfino lokale mieszkalne położone na terenie miasta Gryfino, w budynkach przy ulicach:

  • A. Asnyka 1-7,
  • M. Konopnickiej 2-8, 5-11, 13-27,
  • Krasińskiego 73-77

opisane w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały oraz udziały w wieczystym użytkowaniu nieruchomości gruntowych, na których znajdują się te budynki.
Część lokali w przedmiotowych budynkach została sprzedana przez byłego właściciela. Aby  umożliwić pozostałym najemcom wykup lokali, podjęcie uchwały jest zasadne.
Sprzedaż lokali następuje na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie przepisów ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „ Polskie Koleje Państwowe”.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec

 

Załącznik do uchwały
Nr XXIX/404/04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2004r.

 

W Y K A Z
gminnych lokali mieszkalnych,
przeznaczonych go sprzedaży na rzecz najemców

 

MIASTO GRYFINO

 

Lp.

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

  1. A. Asnyka 1 14
  2. A. Asnyka 5 3
  3. A. Asnyka 7 1
  4. A. Asnyka 7 2
  5. A. Asnyka 7 3
  6. A. Asnyka 7 5
  7. A. Asnyka 7 7
  8. M. Konopnickiej 2 9
  9. M. Konopnickiej 4 5
  10. M. Konopnickiej 4 10
  11. M. Konopnickiej 6 10
  12. M. Konopnickiej 8 3
  13. M. Konopnickiej 8 4
  14. M. Konopnickiej 8 12
  15. M. Konopnickiej 5 7
  16. M. Konopnickiej 5 10
  17. M. Konopnickiej 7 1
  18. M. Konopnickiej 7 5
  19. M. Konopnickiej 7 6
  20. M. Konopnickiej 9 5
  21. M. Konopnickiej 11 8
  22. M. Konopnickiej 11 9
  23. M. Konopnickiej 11 10
  24. M. Konopnickiej 11 14
  25. M. Konopnickiej 13 7
  26. M. Konopnickiej 15 3
  27. M. Konopnickiej 15 5
  28 M. Konopnickiej 17 3
  29. M. Konopnickiej 17 4
  30. M. Konopnickiej 17 7
  31. M. Konopnickiej 17 9
  32. M. Konopnickiej 19 7
  33. M. Konopnickiej 19 8
  34. M. Konopnickiej 21 6
  35. M. Konopnickiej 21 9
  36. M. Konopnickiej 23 1
  37. M. Konopnickiej 23 9
  38. M. Konopnickiej 25 1
  39. M. Konopnickiej 25 6
  40. M. Konopnickiej 27 9
  41. Krasińskiego 73 1
  42. Krasińskiego 75 1
  43. Krasińskiego 77 4
  44. Krasińskiego 77 5