Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/410/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo.

UCHWAŁA NR XXIX/410/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41/ - uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następującej zmiany w uchwale Nr XLIV/564/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo zmienionej uchwałą Nr VII/99/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2004 r.:

  1. Załącznikowi graficznemu do uchwały nadaje się kształt określony w  załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Uzasadnienie do uchwały

Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wynika z konieczności wyłączenia z opracowania planu miejscowego terenów skrzyżowania drogi krajowej K31 z drogą wojewódzką W121 wraz z przyległymi terenami i włączenia ich do odrębnego opracowania planu miejscowego obejmującego południowy odcinek obwodnicy drogowej miasta Gryfino w ciągu drogi krajowej K31. W toku równoległego prowadzenia prac projektowych dla obu sąsiadujących obszarowo planów miejscowych, wyniknęła konieczność integralnego objęcia opracowaniem terenów w rejonie skrzyżowania wymienionych dróg wraz z odcinkami dojazdowymi i terenami przyległymi w celu właściwego skoordynowania rozwiązań funkcjonalnych i komunikacyjnych. W związku z tym wystąpiła konieczność wyłączenia w/w terenu z opracowania dotyczącego terenów w obrębie Pniewo objętych niniejszą uchwałą i włączenia ich do opracowania planu miejscowego obejmującego tereny na trasie projektowanego nowego przebiegu drogi krajowej K31, objętego uchwałą Nr VII/107/03 z dn. 24 kwietnia 2003 r. Skorygowane granice opracowania planu miejscowego terenów w obrębie Pniewo przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały korygującej. Wyłączenie w/w terenów z opracowania nie powoduje zmian treści ustaleń dla pozostałych terenów w uzgodnionym projekcie planu miejscowego oraz nie powoduje konieczności powtórzenia opinii i uzgodnień wynikających z art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski