Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/406/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004 r.w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie 5 m. Gryfino

   

UCHWAŁA NR XXIX/406/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004 r.
 

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie 5 m. Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203/ oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 204, poz.2086) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadać ulicy oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 17/8, 10/1, 11/1, 17/4, 18/6 i 4/8, położonej w obrębie 5 m. Gryfino, rozpoczynającej swój bieg od ulicy Adama Rapackiego a kończącej swój bieg na ulicy Łużyckiej, nazwę - ulica „Ks. Jerzego Popiełuszki”, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

W wyniku podziału geodezyjnego terenu w rejonie ulicy Rapackiego i Łużyckiej powstały działki pod zabudowę mieszkaniową oraz ulica dojazdowa – droga publiczna, łącząca ulicę Adama Rapackiego z ulicą Łużycką oraz z ulicą Sportową, co wynika z obowiązującego dla tego terenu planu.
W związku z powyższym zachodzi konieczność nadania nazwy urzędowej powstałej ulicy, tworzącej ciąg komunikacyjny obejmujący działki nr 17/8, 10/1, 11/1, 17/4, 18/6 i 4/8.
Radny Rady Miejskiej p. Antoni Rak zaproponował nadanie ulicy nazwy „Ks. Jerzego Popiełuszki”.
Przy ustalaniu nazw ulic należy wziąć pod uwagę: tradycje nazewnicze przyjęte w danym rejonie, cechy charakterystyczne dla danej ulicy, charakter lub funkcję głównego obiektu przy ulicy lub w danym terenie oraz jednolity charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie.
Ponieważ nie przedstawiono żadnych innych propozycji nazwania powstającej ulicy, wniosek ten przyjęto do realizacji.

Sporządziła:
J. Woldańska