Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/408/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino - rejon ulicy Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

UCHWAŁA NR XXIX/408/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości , położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino - rejon ulicy Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1086; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ w związku z § 30 ust. 2 Regulaminu Rady – uchwala się co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXII/392/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino – rejon ulicy Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie;

„Rozpoczęcie budowy urządzeń infrastruktury technicznej planuje się na przełom roku 2005/2006 a zakończenia w roku 2010”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku został zatwierdzony projekt scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino – rejon ul. Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
W § 7 niniejszej uchwały zostały ustalone rodzaje urządzeń infrastruktury technicznej planowane do budowy na terenach objętych scaleniem i podziałem, terminy ich budowy oraz źródła ich finansowania. Termin rozpoczęcia budowy określono na rok 2002 a zakończenia na rok 2005.
Z przyczyn obiektywnych określone w uchwale terminy budowy urządzeń infrastruktury technicznej, nie zostaną zachowane.
Zachodzi więc konieczność ustalenia nowych terminów realizacji planowanej inwestycji.
Rozpoczęcie budowy planuje się na przełom 2005/2006 roku a zakończenie w roku 2010.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Sporządziła:
Barbara Bara