Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/407/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005.

UCHWAŁA NR XXIX/407/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004 roku 
 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz. 1203 oraz Nr 210 poz.2135)  uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005”, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/407/04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY GRYFINO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
W ROKU 2005

 

ZASADY OGÓLNE WSPÓŁPRACY

§ 1. Program określa zasady, zakres, formy i realizatorów współpracy Miasta  i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w prowadzeniu działalności  w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873,  z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135) zwanej dalej „ustawą dppw”.

§ 2.

 1. Współpraca Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami i podmiotami, o których mowa w § 1 będzie odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 2. Współpraca ukierunkowana jest na organizacje pozarządowe oraz inne stowarzyszenia prowadzące działalność pożytku publicznego, których teren działania obejmuje Miasto i Gminę Gryfino.
 3. Miasto i Gmina Gryfino nawiązuje współpracę w pierwszej kolejności z gminnymi strukturami organizacji pozarządowych i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W przypadku braku takich struktur lub w uzgodnieniu z nimi współpracuje także ze strukturami ponadgminnymi.
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami spoza terenu Miasta i Gminy w zakresie zadań o charakterze ponadgminnym odbywa się po zabezpieczeniu potrzeb organizacji i podmiotów funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

ZAKRES WSPÓŁPRACY

§ 3.

 1. Zakres współpracy obejmuje w szczególności następujące zadania:
  1. W dziedzinie kultury i edukacji:
   1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
   2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
   3. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
   4. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
   5. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
   6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
   7. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
  2. W dziedzinie kultury fizycznej i turystyki:
   1. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
   2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  3. W dziedzinie zdrowia i polityki społecznej:
   1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
   2. działalność charytatywna,
   3. ochrona i promocja zdrowia,
   4. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
   5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
   6. zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom.
  4. W dziedzinie dotyczącej przedsiębiorczości:
   1. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

FORMY WSPÓŁPRACY

§ 4.

 1. Współpraca Miasta i Gminy Gryfino z podmiotami Programu odbywa się  w następujących formach:
  1. Zlecanie podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie dppw,
  2. Wzajemne informowania się o planowanych kierunkach działalności  i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
  3. Konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych dotyczących ich działalności statutowej,
  4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,  w tym:
   1. współpraca w zakresie kultury fizycznej w ramach Rady Sportu powołanej przez Radę Miejską w Gryfinie,
   2. tworzenie doraźnych zespołów przy realizacji programów spotkań  i innych inicjatyw,
  5. Wspomaganie szkoleniowe, informacyjne, techniczne lub finansowe,
  6. Udostępnianie w miarę możliwości, lokali stanowiących własność gminy dla organizacji pozarządowych i podmiotów celem prowadzenia przez nie spotkań, szkoleń, konferencji itp.
  7. Wynajmowanie dla organizacji pozarządowych lokali stanowiących własność gminy na warunkach preferencyjnych w celu umożliwienia prowadzenia działalności statutowej.
  8. Pomoc w gromadzeniu środków na działalność statutową podmiotów niniejszego Programu z innych źródeł niż budżet gminy, poprzez:
   1. promowanie ciekawych programów, w ramach których można uzyskać środki z innych źródeł,
   2. wspólne aplikowanie po środki zewnętrzne,
   3. szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez podmioty programu współpracy,
   4. pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych,
   5. zakup towarów i usług dla organizacji pozarządowych,
   6. koordynację podejmowanych działań.
 2. Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywa się poprzez:
  1. powierzenie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w dziedzinach kultury i edukacji oraz zdrowia i polityki społecznej,
  2. wsparcie realizacji zadania wraz udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji z zakresu kultury fizycznej, turystyki i przedsiębiorczości.
 4. Powierzanie realizacji zadania publicznego, o którym mowa w ust. 3 pkt.1 może nastąpić w innym trybie niż po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie dppw, jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach  o zamówieniach publicznych.

REALIZATORZY WSPÓŁPRACY

§ 5. Ze strony Miasta i Gminy Gryfino program realizują:

 1. Rada Miejska – w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej  i finansowej gminy,
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych i innych formach pomocy,
 3. jednostki organizacyjne gminy – w zakresie bieżącej współpracy  z organizacjami pozarządowymi,
 4. wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w ramach zakresów czynności – w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i sektorem pozarządowym, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji pozarządowych, doradztwa w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych, dostarczania informacji organizacjom o innych niż samorządowe źródłach finansowania, konsultacji przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie ze źródeł ponadlokalnych.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych w Programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy dppw oraz ustawy z dnia 24 kwietnia   2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 874, Nr 202 poz. 1956, Nr 202 poz. 1958, Nr 228 poz. 2262) a także Uchwała Nr III/46/02 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań, wraz ze zmianą dokonaną w Uchwale Nr XVI/237/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 roku.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem gminy jest uchwalanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ww. program wskazuje sposoby współdziałania samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w roku 2005, w tym określa zasady, zakres, formy i realizatorów tej współpracy.
Sfery zadań określone w ramach niniejszego programu, obejmują działalność wszystkich współpracujących i dotychczas niewspółpracujące z gminą organizacji, które działają na terenie Miasta i Gminy Gryfino w zakresie zadań własnych gminy. Zakres współpracy wyznaczają jedynie ograniczenia budżetowe.

Sporządził:
Kamil Więch