Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/521/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR XLI/521/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 m. Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116 poz. 1203/ oraz art.37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087/ - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, gminne nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie 2 m. Gryfino, na cel zgodny z planem - oznaczone symbolem G2-51.P/S/U.6/KS tj. pod zabudowę obiektami produkcyjnymi (P), składowymi i magazynowymi (S) oraz usług handlu hurtowego, rzemiosła (U.6), obsługi komunikacji - sprzedaż gazu, warsztaty naprawcze i kasacji samochodów, myjnie samochodowe (KS):

  • działka nr 459/8 o pow. 1560 m2,
  • działka nr 459/9 o pow. 1560 m2,
  • działka nr 459/10 o pow. 1693 m2,
  • działka nr 459/13 o pow. 1984 m2,
  • działka nr 460 o pow. 2131 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/569/02 z dnia 29 maja 2002 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

W opracowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005 r. działki gminne nr: 459/8, 459/9, 459/10, 459/13 i 460 oznaczone są symbolem G2-51.P/S/U.6/KS - są to tereny przeznaczone pod zabudowę obiektami produkcyjnymi (P), składowymi i magazynowymi (S) oraz usług handlu hurtowego, rzemiosła (U.6), obsługi komunikacji - sprzedaż gazu, warsztaty naprawcze i kasacji samochodów, myjnie samochodowe (KS).
Dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkalnej wyłącznie na potrzeby własne i pod warunkiem, że powierzchnia funkcji mieszkalnej nie przekroczy 30% powierzchni użytkowej usług.
Działki te uchwałą Nr XLIV/569/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002r. przeznaczone zostały do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę rzemieślniczą mało uciążliwą. W trakcie obowiązywania poprzedniego planu zagospodarowania przestrzennego, nie znalazły one nabywców w ogłaszanych przetargach.
W związku z opracowaniem nowego planu miejscowego dla tego terenu, znacznie rozszerzającego możliwości zagospodarowania gminnych nieruchomości, proponuję przeznaczyć poszczególne działki do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cel zgodny z planem i uchylić uchwałę Nr XLIV/569/02 z dnia 29 maja 2002 r.

Sporządziła:
J. Woldańska