Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/520/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/201/03 z dnia 30 października 2003r.

UCHWAŁA NR XLI/520/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/201/03 z dnia 30 października 2003r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ - w związku z § 30 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie / Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 47, poz. 803 / - uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIV/201/03 z dnia 30 października 2003 r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 335/1 o pow. 854 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, pod teren obsługi komunikacyjnej (parking) z możliwością lokalizacji usług na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/201/03 z dnia 30 października 2003 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 335/1 o pow. 854 m2, położoną w obrębie 4 m. Gryfino, pod teren obsługi komunikacyjnej (parking) z możliwością lokalizacji usług na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową.
Działka nie znalazła nabywcy w dwóch kolejnych przetargach przeprowadzonych dn. 9.02.2004r. i 28.06.2004 r. Brak było również chętnych zainteresowanych nabyciem działki w drodze rokowań.
W związku z powyższym proponuję uchylić uchwałę w sprawie sprzedaży działki.

Sporządziła:
J. Woldańska