Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/536/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

UCHWAŁA NR XLI/536/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005r.
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 5.000

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000
75405   Komendy powiatowe Policji 5.000
4270 Zakup usług remontowych 5.000

OGÓŁEM

5.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 5.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000
75405   Komendy powiatowe Policji 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000

OGÓŁEM

5.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U Z A S A D N I E N I E

Nawiązując do programu prewencyjnego „Bezpieczna Gmina” Komendant KPP w Gryfinie zwrócił się z prośbą o pomoc finansową na zakup psa służbowego, budy i przygotowanie kojca. Dotychczasowe doświadczenia i informacje wskazują, iż wykorzystanie psa służbowego w służbie patrolowej przynosi wymierne efekty, a ponadto ten rodzaj pracy jest wyjątkowe akceptowany przez społeczeństwo.
Proponuję przeznaczyć na ten cel cześć środków, w ramach przyznanych uchwałą budżetową na 2005r., przeznaczonych na remont i ocieplenie budynku Komendy PP w Gryfinie.
W ramach tej uchwały przenoszone są środki na zakup psa (3.500 zł) i budy (1.500 zł) natomiast środki na remont zaplecza i pomieszczeń w wysokości 2.000 zł zostają na dotychczasowym paragrafie (§4270).

Sporządziła:
Jolanta Staruk