Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/529/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu.

UCHWAŁA NR XLI/529/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203); - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 274/12 o powierzchni 0,4065 ha, położonej w obrębie Wełtyń II, na cele określone w planie zagospodarowania przestrzennego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U z a s a d n i e n i e

Działka nr 274/12 o pow. 0,4065 ha, położona w obrębie Wełtyń II, stanowi współwłasność w udziale do 1/2 części Beaty Jawoszek i Iwony Bąk.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy grunt oznaczony jest jako : podziemne urządzenia przepompowni wód opadowych
i sanitarnych (symbol DNO1); budynek trafostacji (symbol DEE21), teren parku, funkcja rekreacyjna, pojedyncze obiekty usługowe towarzyszące funkcji rekreacyjnej, lokalizacja zbiorników retencyjnych wód opadowych (symbol DZP1), zbiorniki wodne otwarte (w).
Na zlecenie Gminy firma PROEKO opracowuje dokumentację projektową uzbrojenia terenu w rejonie ul. Reymonta i w pasie drogowym ul. Jana Pawła II.
Zgodnie z założeniami projektu na terenie działki 274/12 planowany jest tymczasowy kanał deszczowy, którego zadaniem będzie odprowadzanie wód deszczowych z części ul. Jana Pawła II.
W związku z tym oraz z przeznaczeniem gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego współwłaścicielki wystąpiły z wnioskiem o nabycie nieruchomości przez Gminę w drodze wykupu.
Nabycie przedmiotowej nieruchomości do zasobów komunalnych z podanych wyżej względów jest uzasadnione.

Sporządziła:
K. Lamperska