Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/526/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat, części działki nr 223/5, o pow. 770 m2, położonej w Gryfinie przy ul. Adama Rapackiego 3 i obiektu o pow. 1.232 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Adama Rapackiego 3,  na działce nr 223/5, oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 gruntu i obiektu.

UCHWAŁA NR XLI/526/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat, części działki nr 223/5, o pow. 770 m2, położonej w Gryfinie przy ul. Adama Rapackiego 3 i obiektu o pow. 1.232 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Adama Rapackiego 3,  na działce nr 223/5, oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 gruntu i obiektu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, i Nr  281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087/ - uchwala się, co następuje:

§ 1. Oddać w drodze bezprzetargowej w dzierżawę na okres 5 lat, Bożenie i Tadeuszowi Mockało części działki Nr 223/5, o pow. 770 m2, położonej w Gryfinie przy ul. Adama Rapackiego 3, z przeznaczeniem na cele składowe, z miesięczną stawką czynszu w wysokości 0,30 zł /netto/, za 1 m2 gruntu.

§ 2. Oddać w drodze bezprzetargowej w najem na okres 5 lat Bożenie i Tadeuszowi Mockało obiekt o pow. 1.232 m2, położony w Gryfinie przy ul. Adama Rapackiego 3,  na działce nr 223/5, z przeznaczeniem na działalność hurtowo - handlową, z miesięczną stawką czynszu w wysokości 2,10 zł /netto/, za 1 m2 powierzchni użytkowej obiektu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U z a s a d n i e n i e

Działka oznaczona nr 223/5, położona w Gryfinie, przy ul. Rapackiego 3, oraz znajdujący się na tej działce obiekt stanowi własność Gminy Gryfino, w chwili obecnej użytkowany na podstawie zawartej umowy dzierżawy i umowy najmu przez Bożenę i Tadeusza Mockało, prowadzącymi działalność gospodarczą - Salon Meblowy, Spółka Cywilna. Zawarte umowy wygasają z dniem 30.09.2005 r.
W planie zagospodarowania przestrzennego wynajmowany obiekt jest do zachowania. Umowy zawarte na okres dłuższy niż 3 lata dawałyby przedsiębiorcy większą stabilność, możliwość zwiększenia nakładów finansowych na remont i modernizację wynajmowanego obiektu.
Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 i nr 281, poz. 2782/, władnym do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego przy oddawaniu w najem i dzierżawę nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż 3 lata jest Rada.

Sporządził:
W.Rogojsza