Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/502/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r.  w sprawie wyboru przewodniczącego Rady.

UCHWAŁA NR XLI/502/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r. 
 

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ uchwala się co następuje:

§ 1. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym przewodniczącym Rady Miejskiej wybrano radnego Kazimierza Fischbacha.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Szabałkin