Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/522/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR XLI/522/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087/ - uchwala się, co następuje:

§  1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 330 o powierzchni około 45 m2.
  2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej numerem dz. 329.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Działka gminna nr 330 o pow. 95 m2  , położona w obrębie 4 m. Gryfino, obecnie sklasyfikowana jako droga, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon ul. Artyleryjskiej, położona jest w jednostkach bilansowych oznaczonych symbolem:
7 MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
6 ZI - zieleń izolacyjna.
Ponieważ część działki przeznaczona pod zabudowę przylega do działki nr 329 zasadne jest zbycie tej części na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
W związku z powyższym proponuję dokonać podziału geodezyjnego działki nr 330 - zgodnie z planem i wydzieloną działkę sprzedać małż. Zdzisławowi i Danucie Przystupa, którzy wystąpili z wnioskiem o nabycie tego terenu na powiększenie posiadanej działki.

Sporządziła:
J. Woldańska