Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/535/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005r.  w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

UCHWAŁA NR XLI/535/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005r. 
 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 128 ust. 1 pkt 1i2, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 350.415 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 350.415
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 350.415
6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 350.415
OGÓŁEM 350.415

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 150.000

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
010     Rolnictwo i łowiectwo 150.000
01038   Rozwój obszarów wiejskich 150.000
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 150.000

OGÓŁEM

150.000

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.848.060 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 75.000
60016   Drogi publiczne gminne 75.000
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15.000
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 60.000
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 1.070.800
70095   Pozostała działalność 1.070.800
4260 Zakup energii 348.500
4270 Zakup usług remontowych 286.500
4300 Zakup usług pozostałych 435.800
 
801     Oświata i wychowanie 2.500
80120   Licea ogólnokształcące 2.500
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.500
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 350.415
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 350.415
6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350.415
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 349.345
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 349.345
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 349.345
OGÓŁEM 1.848.060

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.647.645

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
010     Rolnictwo i łowiectwo 150.000
01038   Rozwój obszarów wiejskich 150.000
4300 Zakup usług pozostałych 150.000
 
600     Transport i łączność 145.000
60016   Drogi publiczne gminne  
4270 Zakup usług remontowych 75.000
60095   Pozostała działalność 70.000
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 70.000
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 146.500
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100.000
4300 Zakup usług pozostałych 100.000
70021   Towarzystwa budownictwa społecznego 46.500
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 46.500
 
710     Działalność usługowa 215.400
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 100.000
4300 Zakup usług pozostałych 100.000
71035   Cmentarze 115.400
4270 Zakup usług remontowych 115.400
 
750     Administracja publiczna 361.400
75023   Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) 358.900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 258.900
4270 Zakup usług remontowych 100.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.500
 
757     Obsługa długu publicznego 180.000
75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 180.000
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 180.000
 
758     Różne rozliczenia 150.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 150.000
4810 Rezerwy 150.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 199.345
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 199.345
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.750
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77.787
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.263
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.692
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.411
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.400
4260 Zakup energii 16.777
4270 Zakup usług remontowych 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 24.991
4410 Podróże służbowe krajowe 4.355
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.628
4430 Różne opłaty i składki 1.655
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.636
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000
90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 70.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000
90013   Schroniska dla zwierząt 30.000
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30.000
OGÓŁEM 1.647.645

§ 5. Załącznikowi Nr 13a do uchwały Nr XXIX/398/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U Z A S A D N I E N I E

DOCHODY

 • 350.415 zł – uruchomienie przez Władzę Wdrażającą w Warszawie kwoty zatrzymanej w ramach kontraktu PL 0108.09 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta Gryfino oraz budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ” przekazane z funduszu Phare;
 • 150.000 zł – środki były przeznaczone na program Leader+ związany z Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z tym, że ostateczny termin składania wniosków wyznaczony na 31 grudnia 2004 r., był terminem ostatecznym i nie był znany w momencie konstruowania budżetu na rok 2005, uniemożliwiło to składanie stosownych wniosków w roku 2005 a co za tym idzie program ten nie będzie realizowany w bieżącym roku.

WYDATKI

 • 75.000 zł – dotacja celowa dla Powiatu Gryfińskiego na realizację zadania remontu dróg powiatowych (15.000 zł) oraz dla Województwa Zachodniopomorskiego na finansowanie zadań na drogach wojewódzkich (60.000 zł);
 • 1.070.800 – w związku z przejęciem w styczniu 2005r. budynków komunalnych w Nowym Czarnowie, „Pod Platanem” i byłych budynków PKP występuje konieczność zwiększenia środków na ich utrzymanie w tym celu przenosi się wolne środki pozostające w budżecie gminy;
 • 2.500 zł – dotacja celowa dla Powiatu Gryfińskiego na obchody Jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie;
 • 349.345 zł – na podstawie Uchwały Nr XXXV/455/05 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie, nastąpiło przejęcie zadań statutowych oraz zatrudnienie pracowników MDK przez Gryfiński Dom Kultury. W związku z czym zachodzi konieczność przydzielenia dodatkowych środków w celu dalszego funkcjonowania jednostki, i tak:
  • 55.000 zł – odprawy pracowników MDK;
  •   5.000 zł – wpłaty na PFRON;
  • 20.000 zł – organizacja imprez (w tym Międzynarodowe Spotkania Teatralne „Na Moście”) oraz środki niezbędne do zabezpieczenia w związku ze złożeniem wniosku o środki unijne;
  • 25.000 zł – zakup sprzętu nagłaśniającego do 5 świetlic wiejskich;
  •   6.000 zł – stroje dla kapel ludowych;
  • 10.000 zł – zmiana układu odczytu dźwięku w projektorach kinowych z mono na stereo;
  •   2.000 zł – zakup kasy fiskalnej (przepis obligatoryjny, zwolnienie obowiązuje do 30.09.2005r.)
  • 12.000 zł – dokończenie remontu toalety przy ul. Szczecińskiej;
  • 15.000 zł – zakup nowych mebli do pracowni plastycznej (szafy, stoły, krzesła)

  a pozostała kwota w wysokości 199.345 zł pozostająca z rozliczenia MDK wraz z zakresem zadań realizowanych przez MDK, zostaje przekazana do GDK do dalszej realizacji w nowej strukturze organizacyjnej;

 • 70.000 zł – w związku z mniejszymi kosztami dotyczącymi przygotowania dokumentacji gazowej należącej do gminy zmniejsza się środki przeznaczone na ten cel; pozostała część w tym zakresie należy do wykonania przez zakłady gazownicze;

W wyniku weryfikacji wydatków na koniec sierpnia 2005r. dokonuje się przesunięć środków, które nie zostaną wykonane w roku bieżącym i przeznacza się je na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem budynków komunalnych.

Sporządziła:
Jolanta Staruk