Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/525/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat, części działki nr 163/2, o pow. 7.886 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d i obiektu o pow. 1.039 m2, położonego w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d, na działce nr 163/2, oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 gruntu i obiektu.

UCHWAŁA NR XLI/525/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat, części działki nr 163/2, o pow. 7.886 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d i obiektu o pow. 1.039 m2, położonego w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d, na działce nr 163/2, oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 gruntu i obiektu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087/ - uchwala się, co następuje:

§ 1. Oddać w drodze bezprzetargowej w dzierżawę na okres 5 lat, Klausowi Koźmińskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą PPUH i MB "Promat", części działki Nr 163/2, o pow. 7.886 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d, z przeznaczeniem na cele składowe, z miesięczną stawką czynszu w wysokości 0,30 zł. /netto/, za 1 m2 gruntu.

§ 2. Oddać w drodze bezprzetargowej w najem na okres 5 lat, Klausowi Kuźmińskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą PPUH i MB "Promat" obiekt o pow. 1.039 m2, położony w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d, na działce nr 163/2,z przeznaczeniem na cele produkcyjne materiałów budowlanych, z miesięczną stawką czynszu w wysokości 0,95 zł. /netto/, za 1 m2 powierzchni użytkowej obiektu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

 

UZASADNIENIE

Działka oznaczona nr 163/2, położona w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d, oraz znajdujący się na tej działce obiekt stanowi własność Gminy Gryfino i jest w chwili obecnej użytkowany na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu przez Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Materiałów Budowlanych "Promat" w Gryfinie, z przeznaczeniem na cele produkcyjno - składowe.
Dotychczasowy najemca - dzierżawca wystąpił z wnioskiem o zawarcie z nim umowy na okres dłuższy niż 3 lata, motywując to tym, że umowy krótkoterminowe uniemożliwiają zwiększenia możliwości inwestowania w wynajmowany obiekt, modernizowania obiektu zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, zaciągnięcia w bankach na ten cel kredytów.
Umowa zawarta na okres dłuższy niż 3 lata ustabilizowałaby w znacznym stopniu sytuację Firmy "Promat"
Najemca obiektu z własnych środków finansowych dokonuje wszelkich jego napraw.
Wg obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego nie ma przeciwwskazań do oddania obiektu oraz do wydzierżawienia gruntu na okres powyżej 3 lat.
Działka nr 163/2 zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele przemysłowo - składowe, pod usługi komercyjne oraz na urządzenia transportu samochodowego.
Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782/ władnym do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego przy oddawaniu w najem i dzierżawę nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż 3 lata jest Rada.

Sporządził:
W.Rogojsza