Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/518/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR XLI/518/05
MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 m. Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087/ - uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminne nieruchomości gruntowe, położone w obrębie 2 m. Gryfino, oznaczone  w ewidencji gruntów jako działki nr: 426, 412 oraz części działek nr 396, 442 i 405.
 2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia, co wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania obowiązującego dla tego terenu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Działki gminne położone w obrębie 2 m. Gryfino, oznaczone numerami działek:

nr 396 o pow. 2358 m2 , 412 o pow. 277 m2, 426 o pow. 658 m2 i 442 o pow. 602 m2, stanowiły ciągi piesze między istniejącą zabudową mieszkaniową. W opracowanym nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005r., ciągi te w większości ulegają likwidacji i proponowane są na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w związku z czym mogą być przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Plan określa szczegółowo możliwość podziału tych działek i większość właścicieli nieruchomości przyległych wystąpiła ze stosownymi wnioskami o nabycie terenu.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego ww działki, które mogą być przedmiotem sprzedaży położone są w jednostkach bilansowych:

 • działka nr 396 (przeznaczona w części do sprzedaży)
  G2-51.MN.2 - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  G2-51.MN.3 - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową.
 • działka nr 412 (ulega likwidacji w całości) jedn. bilans.G2-51.MN.2 i G2-51.MN.3,
 • działka nr 426 (ulega likwidacji w całości) jedn. bilans.G2-51.MN.2 i G2-51.MN.3,
 • działka nr 405 część wchodzi w teren oznaczony symbolem G2-51.MN.3,
 • działka nr 442 w części położona w jedn. bilans. G2-51.MN.2 i G2-51.MN.3

Szczegółowy podział działek wynika z załącznika do planu.
W związku z powyższym proponuję dokonać podziału geodezyjnego działek nr 396, 426, 412, 405 i 442 (zgodnie z załącznikiem graficznym) i wydzielone działki sprzedać wnioskodawcom, na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości.

Sporządziła:
J. Woldańska