Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/504/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady.

UCHWAŁA NR XLI/504/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203/  uchwala się co następuje:

§ 1. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej odwołano radnego Artura Nycza.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach