Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/509/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie desygnowania kandydata do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

UCHWAŁA NR XLI/509/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie desygnowania kandydata do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się co następuje:

§ 1. W związku z rezygnacją radnego Zenona Trzepacza z funkcji w Radzie Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino desygnuje się do składu Rady Nadzorczej radnego Kazimierza Fischbacha.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach