Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR LXI/533/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej.

UCHWAŁA NR LXI/533/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; 2005r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w kwocie 17.500 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych) z przeznaczeniem na:

  1. remont ul. Kościelnej w Gryfinie w kwocie 15.000 zł;
  2. dofinansowanie obchodów Jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie w kwocie 2.500 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U Z A S A D N I E N I E

W roku 2004 Gmina Gryfino wspólnie z Powiatem Gryfińskim przeprowadziła remont ciągów pieszych wzdłuż ulic powiatowych. W tym rejonie miasta nastąpiło uporządkowanie i poprawienie warunków komunikacyjnych. Wspólne działania Gminy i Powiatu spotkały się z dużą aprobatą społeczeństwa. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego miasta zaproponowano wspólną realizację zadania mającego na celu kompleksowe rozwiązanie problemu komunikacji drogowej przy ul. Kościelnej. Wstępnie szacuje się koszt zadania na kwotę 30.000 zł, z czego Gmina miałaby sfinansować 50% wartości zadania tj. 15.000 zł.
Ponadto na wniosek Zarządu Powiatu w Gryfinie udziela się Powiatowi pomocy finansowej w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów Jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie.

Sporządził:
Jolanta Staruk