Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/519/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR XLI/519/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087/ - uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 05.01.2097r., w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 426 o powierzchni około 36 m2.
  2. Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej numerem dz. 432.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Działka gminna położona w obrębie 2 m. Gryfino, oznaczona numerem działki 426 o pow. 658 m2 stanowiła ciąg pieszy między istniejącą zabudową mieszkaniową.
W opracowanym nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005r., ciąg ten w całości ulega likwidacji i przeznaczony jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w związku z czym może być przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej.  Plan określa szczegółowo możliwość podziału tej działki i właściciele nieruchomości przyległych wystąpili ze stosownymi wnioskami o nabycie terenu.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 426 (ulega likwidacji w całości) i położona jest w jednostkach bilansowych:
G2-51.MN.2 - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, i  G2-51.MN.3- tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową.
Szczegółowy podział działki wynika z załącznika do planu. Ponieważ część działki nr 426 przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 432, która jest w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.01.2097r., zasadne jest zbycie wydzielonej działki w formie i na okres jak działka której warunki będą poprawiane.
W związku z powyższym proponuję dokonać podziału geodezyjnego działki nr 426, (zgodnie z załącznikiem graficznym) i wydzieloną działkę oddać w użytkowanie wieczyste wnioskodawcom, na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.

Sporządziła:
J. Woldańska