Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/513/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o przekazanie na własność gminy Gryfino nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie 1 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR XLI/513/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005r.
 

w sprawie wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o przekazanie na własność gminy Gryfino nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie 1 m. Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10.05.1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 1990r Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wystąpić do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na własność gminy Gryfino nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 101, położonej w obrębie 1 m. Gryfino.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 101, położona w obrębie 1 m. Gryfino na podstawie umowy zrzeczenia się własności nieruchomości z dnia 28.02. 1994r. stała się własnością Skarbu Państwa.
Ponieważ w/w nieruchomość jest niezbędna do realizacji zadania własnego gminy, jakim jest planowana budowa przepompowni ścieków, a na dzień 27 maja 1990r. była własnością osoby fizycznej, zachodzi konieczność wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie w/w nieruchomości gruntowej na wniosek, na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 ze zm.).
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino- rejon ul. Fabrycznej - zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy, położona jest w jednostkach bilansowych oznaczonych symbolami 9.TS,10.UI, 11. NO, a mianowicie:

  • 9. TS - teren przeznaczony na lokalizację parkingu dla samochodów ciężarowych (o łącznej długości nie przekraczającej 20 m),
  • 10 UI - teren przeznaczony pod zabudowę usługową towarzysząca parkingowi dla samochodów ciężarowych, w tym stację paliw,
  • 11. NO - teren przeznaczony na lokalizację przepompowani ścieków.

Sporządziła:
Danuta Ziemba