Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/523/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat, części działki nr 163/2 o pow. 940 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d i obiektu o pow. 875 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, na działce nr 163/2, oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 powierzchni gruntu i obiektu.

UCHWAŁA NR XLI/523/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat, części działki nr 163/2 o pow. 940 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d i obiektu o pow. 875 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, na działce nr 163/2, oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 powierzchni gruntu i obiektu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603; Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Oddać w drodze bezprzetargowej w dzierżawę na okres 5 lat, Dremet, Spółce z o.o., części działki nr 163/2 o pow. 940 m2, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, z przeznaczeniem na cele składowe, z miesięczną stawką czynszu w wysokości 0,30 zł (netto), za 1 m2 gruntu.

§ 2. Oddać w drodze bezprzetargowej w najem na okres 5 lat, Dremet, Spółce z o.o. obiekt o pow. 875 m2, położony w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, na działce nr 163/2, z przeznaczeniem na cele przemysłowo-meblarskie, z miesięczną stawką czynszu w wysokości 1,34 zł (netto), za 1 m2 powierzchni użytkowej obiektu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

U z a s a d n i e n i e

Działka oznaczona nr 163/2, położona w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, oraz znajdujący się na tej działce obiekt stanowi własność Gminy Gryfino i jest w chwili obecnej użytkowany na podstawie zawartej umowy dzierżawy i umowy najmu przez Dremet Spółkę z o.o. z przeznaczeniem na cele przemysłowo-meblarskie.
Dotychczasowy najemca - dzierżawca wystąpił z wnioskiem o zawarcie z nim umowy na okres dłuższy niż 3 lata, motywując to tym, że umowy krótkoterminowe wykluczają zwiększenie możliwości inwestowania w wynajmowany obiekt w postaci jego modernizacji i remontów, zaciągania na ten cel w bankach kredytów. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 3 lata ustabilizowałaby w znacznym stopniu sytuację Firmy Dremet.
Ponadto wieloletnia umowa dawałaby najemcy większą gwarancję rozwoju prowadzonej działalności.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 163/2 przeznaczona jest na cele przemysłowo-składowe, pod usługi komercyjne, oraz na urządzenia transportu samochodowego.
Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz.2782) władnym do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego przy oddawaniu w najem i dzierżawę nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż 3 lata jest Rada.

Sporządził:
W. Rogojsza