Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/511/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/456/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis.

UCHWAŁA NR XLI/511/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 roku
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/456/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. : Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003 r.: Dz.U. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r.: Dz.U. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291; z 2005 r.: Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 169 poz. 1419) oraz Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz. WE L 10 z dnia 13 stycznia 2001 roku)  Uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/456/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 poz. 895 wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
  "4.Kwota zwolnienia wynosi 100% najniższego wynagrodzenia brutto, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o udzielenie ulgi, od każdego nowo zatrudnionego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, pod warunkiem, że są to osoby zameldowane na stałe w Gminie Gryfino."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2005 roku po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała zmienia wysokość zwolnienia, jakie mogą uzyskać przedsiębiorcy zatrudniając osoby bezrobotne. W myśl nowelizowanej uchwały do tej pory mogli skorzystać z ulgi rzędu 25% najniższego wynagrodzenia brutto. Natomiast po przyjęciu zmiany uchwały z 28 kwietnia 2005 roku zwolnienie powyższe będzie kształtować się na poziomie 100% najniższego wynagrodzenia brutto za każdą zatrudnioną osobę. Jednakże należy zwrócić uwagę, iż w myśl ww. uchwały kwota zwolnienia nie może być wyższa niż określony w § 6 uchwały z dnia 28 kwietnia 2005 roku procent wymiaru podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy:

 • w pierwszym roku zwolnienia nie może być większa niż 40% wymiaru podatku na dany rok;
 • w drugim roku powyższa kwota nie może przekraczać 50% wymiaru na dany rok podatkowy;
 • w trzecim roku podatkowym kwota zwolnienia nie może być wyższa niż 60% wymiaru podatku na dany rok podatkowy.

Sporządził:
Krystian Kosiński

 1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z dnia 17.12.1992 r.)
  2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z dnia 20.07.1999 r.) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.