Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/530/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

UCHWAŁA NR XLI/530/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany gminnych nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w Gryfinie, oznaczonych numerami działek:  6/2 o pow. 0,2115 ha (obręb 1 - ul. Zielna) , 390 o pow. 1,5015 ha (obręb 2 - ul. H. Kołłątaja), 1/27 o pow. 0,9716 ha (obręb 4- ul. Kolejowa) i w obrębie Żabnica - dz. nr 131 o pow. 0,37 ha - ul. Długa, na nieruchomości gruntowe będące drogami stanowiące własność Powiatu Gryfińskiego, położone w Gryfinie, oznaczone numerami działek: 456 o pow. 0,6466 ha (obręb 2 - ul. Orląt Lwowskich), 45/1 o pow. 0,3975 ha (obręb 3 - ul. Targowa), 622 o pow. 0,5057 ha (obręb 4 - ul. W. Reymonta), 402 o pow. 0,1697 ha (obręb 4 - ul. J. Słowackiego), 261 o pow. 0,1452 ha (obręb 4 - ul. B. Prusa), 192 o pow. 0,1211 ha (obręb 5 - ul. W. Witosa).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XV/226/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. pozbawiono kategorii dróg gminnych ulice : Kolejową - na odcinku od ul. Woj. Polskiego do ul. 9 Maja , H. Kołłątaja w Gryfinie oraz ul. Zielną (na odcinku od ul. Długiej) i Długą w Żabnicy.
Ponadto uchwałą nr XV/225/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. zaliczono do kategorii dróg gminnych ulice będące dotychczas drogami powiatowymi tj. ul. Orląt Lwowskich, B. Prusa, W. Reymonta, J. Słowackiego, Targową, W. Witosa.
Rada Powiatu w dniu 27 sierpnia 2003 r. podjęła również uchwały o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych oraz zaliczeniu do dróg powiatowych w/w ulic.
W związku z zakończonym postępowaniem w sprawie podziału geodezyjnego działek tworzących ulicę Kolejową i Zielną, mającego na celu wydzielenie powierzchni zakwalifikowanej do kategorii dróg powiatowych (zgodnie
z wymienionymi wyżej uchwałami) - należy dokonać formalnego przekazania prawa własności nieruchomości pomiędzy Gminą Gryfino i Powiatem Gryfińskim na zasadzie zamiany.

Sporządziła:
K. Lamperska