Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/534/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na finansowanie zadań na drogach wojewódzkich.

UCHWAŁA NR XLI/534/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na finansowanie zadań na drogach wojewódzkich

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; 2005r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w kwocie 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań na drogach wojewódzkich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców, Radnych i Sołtysów miejscowości położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 119 w roku ubiegłym rozpoczęto realizację zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi woj. Nr 119 w m. Chlebowo". Prace te znacznie poprawiły bezpieczeństwo ruchu pieszych na tym odcinku drogi. Realizacja zadania z uwagi na znaczne koszty została podzielona na etapy, i tak I etap zrealizowano w 2004 r. przy udziale ZZDW w Koszalinie natomiast w roku bieżącym planuje się realizację II etapu budowy chodnika wraz z zatoką autobusową, a w 2006r. III ostatniego etapu.
Realizacja tego zadania jest szczególnie ważna dla poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Gardnie.

Sporządził:
Jolanta Staruk