Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/516/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., prawa własności nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA NR XLI/516/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., prawa własności nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na wniesienie w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 250/2 o powierzchni  0,1865 ha, położonej w Gryfinie przy ul. Flisaczej (obręb nr 1), z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.
  2. Przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Spółki nastąpi po uprzednim przejęciu gruntu na podstawie umowy zamiany od obecnego użytkownika wieczystego .

§ 2. Wartość w/w aportu winna być zaliczona na poczet udziału Gminy Gryfino w partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych w budynku przewidzianym do realizacji na przedmiotowym gruncie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U z a s a d n i e n i e

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w celu zachowania płynności w realizacji budowy mieszkań oraz w związku z koniecznością złożenia do dnia 30 września br. do Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, wstępnego wniosku o przyznanie kredytu - wystąpiło z wnioskiem przekazanie terenu pod budowę kolejnego budynku mieszkalnego. Uznając wniosek za zasadny, proponuje się przekazanie na w/w cel działki  nr 250/2 o powierzchni 0,1865 ha, położonej w Gryfinie przy ul. Flisaczej (obręb nr 1) znajdującej się w sąsiedztwie terenu przyznanego Spółce uchwałą Rady nr XXIV/324/04 z dnia 29 lipca 2004 r.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy grunt przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i nieuciążliwą funkcję usługową (symbol 2 MN/U).  Formalne przekazanie nieruchomości na rzecz GTBS nastąpi po jej przejęciu (na podstawie umowy zamiany, zgodnie z uchwałą nr XXXVI/05 z dnia 25 maja 2005 r). od Przeds. Usług Komunalnych Sp. z o.o., które jest obecnie użytkownikiem wieczystym gruntu.
Ze względu na fakt, że Gmina partycypuje w kosztach budowy lokali mieszkalnych realizowanych przez GTBS, za zasadne uznaje się, że wartość przedmiotowego gruntu, jako aportu wnoszonego przez Gminę do Spółki na podwyższenie jej kapitału zakładowego, winna być zaliczona na poczet wartości partycypacji Gminy w budowie lokali w budynku planowanym do realizacji na działce nr 250/2.

Sporządziła:
K.Lamperska