Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/515/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 2 w Gryfinie oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 92/2.

UCHWAŁA NR XLI/515/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 2 w Gryfinie oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 92/2.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087 / - uchwala się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 63,60 m2 , w budynku dwurodzinnym przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 2 w Gryfinie, urządzenia i części wspólne budynku w udziale 42/100 części oraz do oddania w użytkowanie wieczyste w udziale 50/100 części nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem działki 92/2 o ogólnej powierzchni 811 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Gryfino jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 2  w budynku dwurodzinnym przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 2 w Gryfinie.
Z prawem własności lokalu związany jest udział 42/100 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz 50/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 92/2 o ogólnej powierzchni 811m2.
Gmina stała się właścicielem lokalu na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 11.05.2005r - sygn. akt I Ns 21/05.
Przedmiotowy lokal nie został przydzielony do najmu.
Wobec powyższego proponuję przeznaczyć przedmiotowy lokal do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec