Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/514/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obr. 3 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR XLI/514/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005r. 
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obr. 3 m. Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087/ - uchwala się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zabudowane nieruchomości gruntowe, położone w obr. 3 m. Gryfino, oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek: 88/5 o powierzchni 0,0018 ha i 88/8 o powierzchni 0,0016 ha oraz znajdujące się na nich budynki, na cele przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Gryfino.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Gryfino jest właścicielem zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obr. 3 m. Gryfino, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: 88/5 i 88/8.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Gryfino teren na którym zlokalizowane są budynki - lokale użytkowe oznaczony jest symbolem G3-51.U.1/KS.1 . Są to tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, administracji biurowych, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia(U.1), obsługi komunikacji - warsztaty i myjnie samochodowe(KS.1).
Z uwagi na zbyt małe powierzchnie budynków (15 m2 i 12,60 m2) oraz działek, których granice biegną po obrysie budynków, zasadnym jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego.
Ograniczenie będzie stanowić zawężony do właścicieli nieruchomości przyległych krąg osób, które mogą wziąć udział w przetargu.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec