Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/528/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu.

UCHWAŁA NR XLI/528/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr  113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 40/5 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U z a s a d n i e n i e

Aktem notarialnym z dnia 30.12.2003 r. pani Alicja Śrutowska nabyła od Gminy Gryfino w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową zabudowaną budynkami gospodarczymi, oznaczoną numerem działki 40/5 o powierzchni 0,0212 ha, położoną w Gryfinie w obrębie nr 3, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. nr 40/2) zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej własność wyżej wymienionej.
Cena sprzedaży w kwocie 21.100 zł została rozłożona na 10 rat rocznych  w wysokości 2.100 zł, płatnych od roku 2004, przy czym pierwsza rata w kwocie 2.200 zł została zapłacona przed zawarciem umowy notarialnej.
W związku z pogorszeniem się sytuacji materialnej spowodowanej utratą pracy a tym samym brakiem możliwości dalszej spłaty należnych rat z tytułu nabycia własności nieruchomości p. A. Śrutowska wystąpiła z prośbą o wykupienie nieruchomości przez Gminę.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na funkcję podstawową - zabudowę mieszkaniową mieszaną z minimalnym wskaźnikiem zieleni urządzonej.
Działka 40/5 nie spełnia wymogów działki budowlanej dlatego też nie może funkcjonować jako nieruchomość samodzielna a jedynie w powiązaniu z działkami sąsiednimi między innymi z działką nr 40/4, która stanowi własność Gminy Gryfino.
Uznając argumenty właścicielki i biorąc pod uwagę możliwości wykorzystania działki - uważam nabycie nieruchomości przez Gminę za uzasadnione.
Nabycie nieruchomości nastąpi z potrąceniem wierzytelności Gminy.

Sporządziła:
K.Lamperska