Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/531/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulic i dróg na terenie miasta i gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XLI/531/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulic i dróg na terenie miasta i gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 163 poz. 1362/ uchwala się co następuje:

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych, drogi wewnętrzne o następującym przebiegu:

 •  Miasto Gryfino:
  1. ul. Krótka - od ul. Hugo Kołłątaja do końca ulicy na całej długości,
  2. ul. Przytulna - od ul. Krótkiej do końca ulicy na całej długości,
  3. ul. Jana Pawła II - od ul. Wojska Polskiego do ul. Władysława Reymonta.
 • Gmina Gryfino:
  1. droga do i przez wieś Steklinko - od drogi wojewódzkiej nr 121 do końca zabudowań mieszkalnych we wsi Steklinko,
  2. droga do Elektrowni Dolna Odra - przedłużenie drogi gminnej nr 4104087 od hotelu "Na Rozstajach"; wokół byłego "sanatorium" i z powrotem do hotelu "Na Rozstajach".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2005 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulic i dróg na terenie miasta i gminy Gryfino. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom spełniające określone parametry techniczne. Przedmiotowe drogi wewnętrzne spełniają powyższe warunki a dodatkowym argumentem przemawiającym za zakwalifikowaniem tych dróg do kategorii dróg gminnych jest prowadzona na niektórych ich odcinkach regularna komunikacja autobusowa (droga do wsi Steklinko oraz do Elektrowni Dolna Odra) jak również funkcja komunikacyjna jaką spełniają ul. Krótka, Przytulna i Jana Pawła II w Gryfinie. Powyższa propozycja kwalifikacji do dróg publicznych gminnych uzyskała pozytywną opinię Zarządu Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 7a ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

Sporządził:
Mariusz Andrusewicz