Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/507/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady.

UCHWAŁA NR XLI/507/05
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203/ i w związku z § 22 ust..3 Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. nr 44, poz. 951/  uchwala się co następuje:

§ 1. Przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wybiera radnego Zenona Trzepacza.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach