Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/506/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Komisji Rady.

    

UCHWAŁA NR XLI/506/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Komisji Rady

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/  i w związku z § 22 ust..3 Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. nr 44, poz. 951/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć rezygnację radnego Kazimierza Fischbacha z funkcji przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Planowania Przestrzennego.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr I/7/02 z dnia 3 grudnia 2002 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach