Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/512/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości opłaty prolongacyjnej obowiązującej na obszarze Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XLI/512/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 roku
 

w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości opłaty prolongacyjnej obowiązującej na obszarze Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732, Nr 143 poz. 1199) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków lub zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Gryfino.

§ 2.

  1. Opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Gryfino wynosi 30% stawki odsetek za zwłokę.
  2. Wysokość opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Gryfino ustala się na 50% stawki odsetek za zwłokę.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI/477/98 z dnia 26 marca 1998 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach