Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/517/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu.

UCHWAŁA NR XLI/517/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu od Zespołu Elektrowni "Dolna Odra" S.A w Nowym Czarnowie, prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej o powierzchni około 30 m2, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 310/21, położonej w obrębie Pniewo, z przeznaczeniem na lokalizację przepompowni P-10 wraz z sieciami uzbrojenia podziemnego.

§ 2. Wyraża się zgodę na nabycie prawa własności w/w nieruchomości przez Gminę Gryfino w drodze darowizny od Skarbu Państwa, po jej formalnym przejęciu od ZEDO S.A.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U z a s a d n i e n i e

Na zlecenie Gminy opracowywany jest obecnie projekt budowlany kanalizacji ściekowej w zlewniach przepompowni P-6, P-10, P-11 i P-12 w Gryfinie w rejonie ulicy Czechosłowackiej. W ramach planowanej inwestycji projektowana jest między innymi przepompownia P-10 wraz z sieciami uzbrojenia podziemnego, z lokalizacją na części działki nr 310/21, położonej w obrębie geodezyjnym Pniewo. Działka ta stanowi własność Skarbu Państwa - w użytkowaniu wieczystym Zespołu Elektrowni "Dolna Odra" S.A w Nowym Czarnowie.
Użytkownik wieczysty wyraził zgodę na wykonanie przepompowni na części działki nr 310/21.
Wobec powyższego zachodzi konieczność pozyskania przedmiotowego gruntu do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu.
Podjęcie niniejszej uchwały stanowić będzie podstawę do zlecenia geodezyjnego wydzielenia powierzchni przeznaczonej pod projektowaną inwestycję i do dalszych działań zmierzających do formalnego przejęcia wydzielonego gruntu.
W związku z tym, że przedmiotem umowy między Gminą i ZEDO S.A może być jedynie prawo użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa, zasadne jest przejęcie przez Gminę pełnej własności nieruchomości w formie darowizny od Skarbu Państwa. Z tego względu w § 2 projektu uchwały zawarty został zapis dający podstawę do wystąpienia ze stosownym wnioskiem do właściwego organu.

Sporządziła:
K. Lamperska