Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/510/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/177/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XLI/510/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

zmieniająca uchwałę Nr XXII/177/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. 02.23.220, Dz.U. 02.62.558, Dz.U. 02.113.984, Dz.U. 02.214.1806, Dz.U. 03.80.717, Dz.U. 03.162.1568, Dz.U. 02.153.1271, Dz.U. 04.102.1055, Dz.U. 04.116.1203, Dz.U. 02.214.1806,) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 ze zmianami: Dz.U. 03.45.391, Dz.U. 03.65.594, Dz.U. 03.166.1611, Dz.U. 03. 189.1851, Dz.U. 01.88.961, Dz.U. 02.153.1271, Dz.U. 96 poz.874, Dz.U. 04.19.177, Dz.U. 04. 93.890, Dz.U. Nr 00.122.1315, Dz.U. 02.156.1300, Dz.U. 03.166.1611, Dz.U. 04.93.890, Dz.U. 04.123.1291, Dz.U. 04.121.1264, Dz.U. 04.210.2135) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/177/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:

  • "§ 2. Wieloletni Program Inwestycyjny będzie corocznie aktualizowany w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy w taki sposób, aby każda kolejna edycja WPI obejmowała pięcioletni program inwestycyjny Miasta i Gminy"

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Wydatki inwestycyjne musza być programowane z uwzględnieniem dłuższej niż rok budżetowy perspektywy i musza być skoordynowane z projektem budżetu wraz z załącznikami na rok przyszły. WPI stanowi nieodzowny dokument wymagany przy ubieganiu się o środki z funduszy unijnych wraz z uchwalonym do realizacji budżetem. Zapisy WPI musza być zgodne z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym - stanowiącym jeden z załączników do budżetu uchwalanego na kolejne lata budżetowe. W związku z tym opierając się na doświadczeniach z lat poprzednich, gdy uchwalano aktualizację WPI na kolejne lata w terminie do 30 września,/z wyjątkiem roku 2004 - w terminie do 30 listopada/, uzasadnionym jest aby w roku 2005 i na lata następne ustalić nowy termin aktualizacji WPI w terminie do 30 listopada każdego roku, tak aby prace nad przygotowaniem aktualizacji WPI i projektem budżetu na kolejny rok budżetowy były jednoczesne i skoordynowane . Pozwoli to na sporządzenie tego dokumentu w sposób zgodny z zadaniami planowanymi do realizacji i uwzględnionymi w projekcie budżetu na rok przyszły. Gmina ubiegając się o środki unijne musi każdorazowo uwzględnić w WPI i Projekcie budżetu na kolejny rok, środki finansowe niezbędne na realizację danego zadania. Możliwa jest aktualizacja WPI w innych terminach ,jednak zważywszy na zasady obowiązujące przy ubieganiu się o środki unijne ,nie zawsze jest czas aby dokonać aktualizacji tego dokumentu pod kątem wymogów danego programu i zasad wdrażanych często już w trakcie realizacji naboru wniosków o dofinansowanie a także w trakcie ich weryfikacji na podstawie dodatkowych wytycznych, tak więc w interesie ubiegającego się o środki jest przygotowanie dokumentów z uwzględnieniem wymogów jednostek wdrażających projekty unijne. Gmina w roku 2005 złożyła 2 projekty o dofinansowanie budowy boisk w m.Chwarstnica i Radziszewo w miesiącu czerwcu a RKS w sprawie kwalifikacji i zatwierdzenia listy rankingowej wniosków do realizacji odbędzie się w III dekadzie października ,co nie pozwala rozpocząć realizacji tych zadań w roku 2005, tak więc trzeba będzie dokonać stosownych zmian w aktualizowanym WPI jak również zagwarantować właściwe kwoty na realizacje zadania w projekcie budżetu na rok 2006. Również przygotowywany wniosek o środki z Funduszu Norweskiego na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m.Pniewo -Żorawki wymaga stosownych zapisów w aktualizowanym WPI, jednak zasady montażu finansowego wymagane do tego wniosku nie są jeszcze jednoznacznie ustalone przez jednostkę wdrażającą program, a biorąc pod uwagę zapowiadany długotrwały tryb rozpatrywania wniosków ok. 1 roku jak również koszt tej inwestycji ,zasady montażu finansowego są bardzo istotne, celem ich uwzględnienia w projekcie budżetu i aktualizowanym WPI.

Sporządziła:
Ewa Kubiak