Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/527/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego, części działki nr 163, o pow. ok. 250 m2, położonej w Gryfinie, w obrębie nr 2, stanowiącej cmentarz komunalny, oraz ustalenia ceny wywoławczej odstępnego do przetargu.

UCHWAŁA NR XLI/527/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r.
 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego, części działki nr 163, o pow. ok. 250 m2, położonej w Gryfinie, w obrębie nr 2, stanowiącej cmentarz komunalny, oraz ustalenia ceny wywoławczej odstępnego do przetargu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441/, - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do dzierżawy na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego, części działki nr 163, o pow. ok. 250 m2, położonej
w Gryfinie w obrębie nr 2, stanowiącej cmentarz komunalny, na postawienie obiektu, w którym prowadzone będą usługi związane z funkcjonowaniem cmentarza - salon trumien, kwiaciarnia, sklep z asortymentem towarzyszącym, z uwzględnieniem pomieszczeń na toalety publiczne.

§ 2. Ustalić cenę wywoławczą odstępnego do przetargu w wysokości 5.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U z a s a d n i e n i e

Działka oznaczona nr 163, położona w Gryfinie przy ul. Pomorskiej, stanowiąca cmentarz komunalny jest własnością Gminy Gryfino.
Gmina na podstawie zawartej w dniu 01.04.2004 r. umowy Nr 2/2004, w/w działkę przekazała w zarządzanie Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych, Spółce z o.o. w Gryfinie, z zastrzeżeniem prawa do wydzierżawiania części tej działki osobie trzeciej, oraz pobierania z tego tyt. czynszu dzierżawnego od tej osoby.
Zgodnie z opracowaną koncepcją architektoniczną dotychczasowe obiekty handlowe znajdujące się na cmentarzu, przeznaczone zostały do rozbiórki, z jednoczesnym wskazaniem nowej lokalizacji.

Sporządził:
Wacław Rogojsza