Rok 2004

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www  http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,   

 

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego działki nr: 125, 118/6, 118/9, 118/10 oraz część 126 i 267/1 w obrębie nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Pionierów) 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały nr XXX/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu, zmienionej uchwałami nr II/33/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. i VII/98/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego działki nr: 125, 118/6, 118/9, 118/10 oraz część 126 i 267/1 w obrębie nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Pionierów), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.11.2004 r. do 08.12.2004 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, w godz. od 800 do1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.11.2004 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino, w sali nr 34 o godz. 1600

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2004 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat