Rok 2004

Wykaz działek, położonych w Wełtyniu przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne na okres 1 roku.

OGŁOSZENIE 

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www  http://www.gryfino.pl     e-mail: burmistrz@gryfino.pl

Gryfino, dnia 29.12.2004 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 21.06.2004 r. Nr 141, poz. 1492/ podaję do publicznej wiadomości wykaz działek, położonych w Wełtyniu, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne na okres 1 roku.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres do dnia 18.01.2005r.

Z chwilą zapotrzebowania działek na cele przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego dalsza ich dzierżawa będzie niemożliwa.

Czynsz dzierżawy w stosunku rocznym liczony wg uchwalonych przeliczników w stosunku do ceny 1 q pszenicy obowiązującej w dniu zawierania umowy dzierżawy.

Bliższych informacji w tej sprawie uzyskać można w pok. Nr 23, Ip. Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja Nr 16, lub telefonicznie pod nr tel. 416 22-10 wewn. 223.

W Y K A Z

  1. Działka Nr 510/3 o pow. 1,3608 ha, Wełtyń, cele rolne, na okres 1 roku.
  2. Działka Nr 418    o pow. 0,2363 ha, Wełtyń, cele rolne, na okres 1 roku.
  3. Działka Nr 423/2 o pow. 0,4729 ha, Wełtyń, cele rolne, na okres 1 roku.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat