Rok 2004

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w drodze zlecania, z zakresu zadania własnego gminy pn. "Współpraca z organizacjami pozarządowymi."

OGŁOSZENIE 

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www  http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 
Nr 0151-158/04 
z dnia 04 listopada 2004 r.

Na podstawie art. 7. ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717; Nr 153 , poz. 1271; Dz. U. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) i art. 118 ust.1 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148; Dz.U. z 2001 roku Nr 88, poz. 961; Dz.U.  z 2002 roku Nr 153, poz. 1271; Nr 156, poz. 1300; Dz.U. z 2003 roku Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; Dz.U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593 i Nr 116 poz. 1203), w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XVI/237/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniającą uchwałę w sprawie trybu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań w drodze zlecania, z zakresu zadania własnego gminy pn. "Współpraca z organizacjami pozarządowymi."

 • zadanie nr wzop/2004/05
  • udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym; w tym osobom bezdomnym,
  • termin realizacji zadania: od 1 grudnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku (siedem dni w tygodniu),
  • miejsce realizacji: teren miasta Gryfina,
  • kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 15.000,00 zł. 


WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA OFERT

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku - w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), które:
  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy
  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
 2. Organ jednostki samorządu terytorialnego wspiera realizację zadania na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wspieranie zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
 3. Zadania wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia, mają być zrealizowane w okresie od 1 grudnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku.
 4. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego do realizacji;
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy;
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł, w tym imienną listę członków stowarzyszenia, według stanu na dzień 31 października 2004 roku
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę:
  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania 
  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 6. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Składanie ofert na realizację zadań następuje w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia, na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 193, poz. 1891)  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Druk dostępny jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, mieszczącego się przy ul. Niepodległości 20. Ostateczny termin składania ofert upływa 04 grudnia 2004 r.
 2. Oferty składać należy w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy  ul. 1. Maja 16, pok. nr 19 lub przesłać pocztą.
 3. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania.
 4. Wyniki wyboru ofert ogłaszane są w formie zarządzenia, w którym podaje się kto i na jakich zasadach złożył ofertę oraz czynniki decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność realizowana jest przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
 5. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymują pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.