Rok 2004

Ogłoszenie - "Wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy na okres 1 roku, na cele rolne, położonego w Żabnicy, bez prawa do jego trwałego zagospodarowania.

OGŁOSZENIE 

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

Gryfino, dnia 10.09.2004 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity, Dz.U. Nr 46, poz. 543/ podaję do publicznej wiadomości wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy na okres 1 roku, na cele rolne, położonego w Żabnicy, bez prawa do jego trwałego zagospodarowania. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres do dnia 30.09.2004r. do tego też czasu przyjmowane będą oferty dzierżawy.

Działka w/w zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest w części pod uprawy polowe, na eksploatację kruszyw oraz na cele rekreacyjno sportowe.

Z chwilą zapotrzebowania tej działki na cele przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego dalsza jej dzierżawa będzie niemożliwa.

Bliższych informacji w tej sprawie uzyskać można w pok. Nr 23 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja Nr 16, lub telefonicznie pod nr tel. 416 22-10 wewn. 223.

W Y K A Z

  1. Działka Nr 69/1
  2. Właściciel - Gmina Gryfino
  3. Położenie - Obręb Żabnica
  4. Powierzchnia - 6,88 ha
  5. Klasy gruntu - łąka kl. IV,V i VI, Pastwisko kl. VI.
  6. Przeznaczenie - cele rolne, bez prawa do trwałego zagospodarowania.
  7. Czynsz dzierżawy - roczny liczony wg uchwalonych przeliczników w stosunku do ceny 1 q pszenicy obowiązującej w dniu zawierania umowy dzierżawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat