Rok 2004

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO o ponownym zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gryfino, dnia 27.12.2004 r.

KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

Stosownie do art. 17 pkt 1 z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717), zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXII/279/2000 z dn. 21 września 2000 r. zmienioną uchwałami nr V/71/03 z dn. 27 lutego 2003 r., nr VII/97/03 z dn. 24 kwietnia 2003 r., Nr VIII/121/03 z dnia 29 maja 2003 r. oraz w związku z uchwałą zmieniającą nr XXVI/362/04 z dnia 30 września 2004 r. ponownie zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie obejmującego jednocześnie projekt zmiany planu miejscowego uchwalonego uchwałą Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dn. 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar napowietrznej linii energetycznej 110 kV od elektrowni Dolna Odra do Chlebowa, w granicach projektu planu miejscowego - „Teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie”

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rozstrzygnięcie możliwości przekształcenia funkcjonalnego w granicach przedmiotowego obszaru w celu wykorzystania terenu dla rozbudowy składowiska odpadów komunalnych oraz dla lokalizacji komercyjnych usług uciążliwych i nieuciążliwych wraz z ustaleniem zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

Wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być zgłaszane w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego komunikatu, bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, lub korespondencyjnie.

Wniosek powinien zawierać nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat