Rok 2004

Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 1 roku działki nr Nr 511, położonej w Obrębie Nr 4 m. Gryfino.

OGŁOSZENIE 

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

Gryfino, dnia 12.10.2004 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity, Dz.U. z 21.06.2004r., Nr 141, poz. 1492 /, podaję do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 1 roku działkę Nr 511, położoną w Obrębie Nr 4 m. Gryfino, z przeznaczeniem na cele rolne, bez prawa do jej trwałego zagospodarowywania. 
Działka zgodnie z planem przeznaczona jest na cele rolne. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres do dnia 01.11.2004r. Osoby zainteresowane dzierżawą w/w gruntu winny w czasie trwania ogłoszenia złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ofertę dzierżawy. 

Bliższych informacji w tej sprawie uzyskać można w pok. Nr 23 Ip. Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja Nr 16, lub telefonicznie pod nr telefonu 416 22-10 w.223. 

W Y K A Z 

  1. Działka Nr 511.
  2. Właściciel - Gmina Gryfino.
  3. Położenie - Obręb Nr 4 m. Gryfino.
  4. Powierzchnia - 10.254 m2.
  5. Przeznaczenie- cele rolne.
  6. Czynsz w stosunku rocznym, liczony na podstawie uchwalonych przeliczników w stosunku do ceny 1 q pszenicy obowiązującej w dniu zawierania umowy dzierżawy. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino  

inż. Henryk Piłat