Rok 2004

Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 1 roku na cele rolne działek, stanowiących własność Gminy Gryfino.

OGŁOSZENIE

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www  http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl


Gryfino, dnia 19.10.2004 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 21.06.2004 r. Nr 141, poz. 1492/, podaję  do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 1 roku, na cele rolne niżej wymienionych działek, stanowiących własność Gminy Gryfino.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres do dnia 08.11.2004 r. do tego też czasu zainteresowani dzierżawą gruntów mogą składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oferty dzierżawy. 

Po upływie terminu ogłoszenia z ustalonymi kandydatami na dzierżawców zawarte zostaną 1 roczne umowy dzierżawy.

Z chwilą zapotrzebowania działek na cele przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego dalsza ich dzierżawa będzie niemożliwa. 

Bliższych informacji w tej sprawie uzyskać można w pok. Nr 23 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja Nr 16, lub telefonicznie - Nr tel. 416 2210 wewn. 223.

W Y K A Z 

  1. Działka Nr 493 - 0,68 ha, grunt orny, Obręb Nr 4 m. Gryfino.
    Działka Nr 182 - 0,24 ha, grunt orny, Obręb Żórawie.

  2. Właściciel - Gmina Gryfino. 

  3. Przeznaczenie - cele rolne.

  4. Czynsz dzierżawy - roczny, liczony na podstawie uchwalonych przeliczników w stosunku do ceny 1 q pszenicy obowiązującej w dniu zawarcia umowy dzierżawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat