Rok 2004

Ogłoszenie - o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 1 roku części działki Nr 513/8 o powierzchni 0,2334 ha, położonej we wsi Pniewo, przeznaczonej na cele rolne.

OGŁOSZENIE 

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

Gryfino, dnia 29.09.2004 r. 

O g ł o s z e n i e

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity, Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z zm./, podaję do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 1 roku części działki Nr 513/8 o powierzchni 0,2334 ha, położonej we wsi Pniewo, przeznaczonej na cele rolne.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres do dnia 19.10.2004 r.

Działka w/w nie jest objęta zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego Z chwilą zapotrzebowania gruntu na inne cele dalsza jego dzierżawa będzie niemożliwa.

Bliższych informacji w niniejszej sprawie uzyskać można w pok. Nr 23 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub telefonicznie pod nr tel. 4162210 wewn. 223.

W Y K A Z

  1. Działka Nr 513/8.
  2. Właściciel - Gmina Gryfino. 
  3. Położenie - Obręb Pniewo.
  4. Powierzchnia - 0,2334 ha.
  5. Przeznaczenie - cele rolne.
  6. Czynsz dzierżawy - w stosunku rocznym, liczony wg uchwalonych przeliczników w stosunku do ceny 1 q pszenicy obowiązującej w dniu zawierania umowy dzierżawy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat