Rok 2006

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO INFORMUJE o umorzeniu postepowania dotyczącego wniosku Grupy Energetycznej ENEA SA Oddziału w Szczecinie.

Gryfino, 24.08.2006r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
INFORMUJE

Zgodnie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity- Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że Decyzją Burmistrza MiG Gryfino nr BMK.7625/45-5/06 z dnia 24.08.2006r. , która została wydana na podstawie art. 105 §1 k.p.a., umorzono postępowanie dotyczące wniosku Grupy Energetycznej ENEA SA Oddziału w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Malczewskiego 5/7, w imieniu której działa Pan Adam Pahl, będący przedstawicielem firmy Energoprojekt-Kraków SA, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Dolna Odra- Chlebowo”.
Ww. wniosek na podstawie art. 65 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), postanowieniem Burmistrza MiG Gryfino nr BMK.7625/45-6/06 z dnia 24.08.2006r. został przekazany wg. kompetencji Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat