Rok 2006

POSTANOWIENIEo odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Gryfino, 25 .09.2006r.

BMK.7625/48-4/06

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust.2, w związku z art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 31.08.2006r., złożonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., , z siedzibą w Gryfinie przy ul. Szczecińska 5, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu w Wełtyniu wzdłuż ulicy Gryfińskiej, na odcinku od działki nr 449/4 do ul. Leśnej do zabudowań Nadleśnictwa Gryfino”

postanawiam

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 726 ze zm.) , przed wydaniem decyzji o której mowa w art. 46 cytowanych wyżej przepisów, po zasięgnięciu opinii Starosty Gryfińskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko postanowiłem jak w rozstrzygnięciu.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat