Rok 2006

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów komunalnych „Gryfino-Wschód”.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
ZAWIADAMIA

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/, że zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek firmy ABRYS Technika sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wiślana 46, działającej w imieniu Gminy Gryfino w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów komunalnych „Gryfino-Wschód”.

Wciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 14 tutejszego Urzędu, w godz. od 800 do 1530 można zapoznać się z projektem decyzji oraz całokształtem materiałów, które posłużyły do jej przygotowania oraz zgłosić ewentualne dodatkowe żądania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat