Rok 2006

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA że zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Biura Projektowo-Consultingowego „PROEKO” Sc, z siedzibą w Szczecinie przy ul.Wita Stwosza 3, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Gryfino, 16.08.2006r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
ZAWIADAMIA

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/, że zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Biura Projektowo-Consultingowego „PROEKO” Sc, z siedzibą w Szczecinie przy ul.Wita Stwosza 3, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenu w rejonie ul.Reymonta i w pasie drogowym ul.Jana Pawła II w Gryfinie”.

Wciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej MiG Gryfino, w pokoju nr 14 tutejszego Urzędu, w godz. od 800 do 1530 można zapoznać się z projektem decyzji oraz całokształtem materiałów, które posłużyły do jej przygotowania oraz zgłosić ewentualne dodatkowe żądania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat