Rok 2006

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA że zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie przy ul.Szczecińskiej 5, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Gryfino, 06.11.2006r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
ZAWIADAMIA

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm.), że zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie przy ul.Szczecińskiej 5, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu w Wełtyniu wzdłuż ulicy Gryfińskiej, na odcinku od działki nr 449/4 do ul. Leśnej, do zabudowań Nadleśnictwa Gryfino”.

Wciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Gryfino, w pokoju nr 14 tutejszego Urzędu, w godz. od 800 do 1530 można zapoznać się z projektem decyzji oraz całokształtem materiałów, które posłużyły do jej przygotowania oraz zgłosić ewentualne dodatkowe żądania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat